• Regulamin

REGULAMIN

Określający m.in. zasady zawierania umów sprzedaży poprzez sklep internetowy, zawierający najważniejsze informacje o Sprzedawcy, sklepie oraz o prawach Konsumenta, w zakresie sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem strony internetowej www.zdroweprzekaski.eu

 1. Informacje o Sprzedawcy

  1. sklep internetowy działający pod adresem www.zdroweprzekaski.eu (dalej: Sklep), jest własnością Aleksandry Janusz prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Firma Usługowa Aleksandra Janusz z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach (43-502) ul. Klasztorna 18 lok. 13, NIP: 6521673791, REGON : 382302989, tel. 790632160 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora), email: biuro@zdroweprzekaski.eu, (zwana w dalszej części Regulaminu : Sprzedawcą).

  2. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

 

 1. Definicje

  1. Znajdujące się w Regulaminie pojęcia, oznaczają :

 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

 2. Konsument – zgodnie z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

 3. Przedsiębiorca o prawach konsumenta – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, która posiada część praw konsumenta zgodnie z art. 385[5] Kodeksu Cywilnego;

 4. Kodeks Cywilny – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 z późn. zm.);

 5. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego zdroweprzekaski.eu ;

 6. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod www.zdroweprzkaski.eu, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

 7. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

 8. SprzedawcaAleksandra Janusz prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Firma Usługowa Aleksandra Janusz z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach (43-502) ul. Klasztorna 18 lok. 13, NIP: 6521673791, REGON : 382302989, tel. 790632160 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora), email: biuro@zdroweprzekaski.eu

 9. Dostawca – „Stewiarnia” Sp. z o.o. z siedzibą w Chylicach, ul. Starochylicka 26, 05-510 Chylice, gmina Konstancin-Jeziorna, KRS: 0000509543, NIP: 1231286391

 10. Umowa sprzedaży towarów – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy

 11. Ustawa o prawach konsumenta – Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.);

 12. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344);

 13. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 1. Wymogi techniczne.

  1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:

  1. Urządzenie z dostępem do Internetu

  2. Przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies.

  1. Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto e-mail.

  2. W celu korzystania ze Sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu.

 

 1. Postanowienia ogólne

  1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.zdroweprzekaski.eu

  2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

  3. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

 1. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

 2. warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;

 3. warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

 4. zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach sklepu Internetowego.

 5. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Sprzedawca zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

  1. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.zdroweprzekaski.eu oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

 

 1. Zasady korzystania ze Sklepu internetowego

  1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest akceptacja niniejszego regulaminu.

  2. Sprzedawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

 1. podał w trakcie rejestracji w Sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

 2. dopuścił się za pośrednictwem Sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu internetowego,

 3. dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sprzedawcę za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Sprzedawcy lub jego Klientów.

  1. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.

  2. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

 1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

 2. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

 3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

 4. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz Sprzedawcy.

 5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

 6. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 

 1. Procedura składania zamówienia

  1. Cena produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki. Ceny nie zawierają jednak kosztów przesyłki, które są wskazywane w trakcie składania zamówienia.

  2. Informacje dotyczące Towarów, w szczególności ich ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

  3. Cena produktu uwidoczniona na stronie Sklepu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

  4. Składanie zamówień na stronie internetowej Sklepu możliwe jest 24 godziny/dobę po przez wypełnienie formularza. Na podane w formularzu konto e-mail zostanie automatycznie wygenerowany przez sklep e-mail zawierający:

 1. oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu zamówienia,

 2. wszystkie istotne elementy zamówienia.

  1. Wybrany do kupienia towar należy dodać do koszyka w Sklepie.

  2. Następnie Kupujący wybiera z dostępnych w Sklepie: sposób dostawy towaru oraz metodę płatności za zamówienie, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia.

  3. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego i stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży o treści zgodnej z zamówieniem.

  4. Oferta wiąże Kupującego, jeżeli Sprzedawca, w odpowiedzi na złożone zamówienie prześle na adres e-mail kupującego informację o przyjęciu zamówienia do realizacji stanowiącą przyjęcie oferty Kupującego. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa sprzedaży między Kupującym a Sprzedawcą.

  5. Zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 oraz unijnej dyrektywie 90/496/EWG wartości odżywcze podane na etykiecie mogą nieznacznie różnić się od wartości podanych na stronie internetowej sklepu. Wartość energetyczną i odżywczą należy podawać w etykietowaniu jako „wartości średnie”. Oznacza to taką wartość, która najlepiej przedstawia ilość składnika odżywczego w danym środku spożywczym i która obejmuje naturalną specyfikę używanych do produkcji surowców spożywczych, wahania sezonowe, skutki magazynowania i sezonowania, oraz inne czynniki mogące spowodować zmiany rzeczywistej wartości. Sklep działając w dobrej wierze stara się utrzymać wysoki stopień dokładności informacji o wartości odżywczej i składzie każdego produktu.

 

 1. Płatności.

  1. Za złożone zamówienie można zapłacić, w zależności od wyboru Kupującego:

 1. Zwykłym przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.

 2. Za pośrednictwem płatności elektronicznej z wykorzystaniem zewnętrznych platformy płatniczej wskazanej na stronie Sklepu,

 3. Gotówką w momencie odbioru osobistego towaru, o ile przy wybranym Towarze wskazana będzie możliwość odbioru osobistego, gdyż nie każde Towary będą dostępne do odbioru osobistego.

  1. W przypadku wybrania przez Kupującego płatności z góry, termin, w którym Kupujący powinien zapłacić za zamówienie zostanie mu podany w wiadomości email. W razie braku zapłaty w zakreślonym terminie, zawarta umowa ulega rozwiązaniu.

  2. Sprzedawca informuje, że w przypadku niektórych metod płatności, ze względu na ich specyfikę, opłacenie zamówienia tą metodą jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia.

 

 1. Dostawa

  1. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad. Sprzedawca wskazuje, iż zakupione Towary mogą być dostarczane przez podmioty trzecie, współpracujące ze Sprzedawcą na mocy odrębnych umów, w szczególności przez Dostawcę.

  2. Termin realizacji zamówienia wskazany jest w Sklepie.

  3. W przypadku, gdy Kupujący wybrał płatność z góry za zamówienie, Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po jego opłaceniu.

  4. Przy płatnościach kartą czas realizacji zamówienia musi być wskazany od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji.

  5. W sytuacji, gdy w ramach jednego zamówienia Kupujący zakupił towary o różnym terminie realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla towaru o najdłuższym terminie.

  6. Towar dostarczany jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku podania przez Klienta adresu dostawy poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, Sprzedawca odmawia potwierdzenia zamówienia, a umowa ulega automatycznemu rozwiązaniu.

  7. Towary zakupione w Sklepie dostarczane są w zależności od wyboru metody dostawy – za pośrednictwem firmy kurierskiej, Poczty Polskiej S.A. lub poprzez odbiór osobisty.

  8. W przypadku wybrania opcji odbioru osobistego, Kupujący będzie miał możliwość odbioru Towaru w miejscu i czasie wskazanym przez Sprzedawcę, z oznaczeniem ostatecznego terminu odbioru, po upływie którego, umowa ulega rozwiązaniu.

 

 1. Prawo odstąpienia od umowy.

  1. Wyłącznie Klientowi będącemu jednocześnie Konsumentem lub Przedsiębiorcą o prawach Konsumenta przysługuje 14 dniowy termin do odstąpienia od umowy.

  2. Konsument lub Przedsiębiorcą o prawach Konsumenta ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument lub Przedsiębiorca o prawach konsumenta wszedł w posiadanie zamówionego Towaru lub w którym Towar wszedł w posiadania innej osoby wskazanej lub upoważnionej przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę o prawach konsumenta.

  3. Terminy wskazane w niniejszym regulaminie obliczane są zgodnie z art. 110 i nast. Kodeksu Cywilnego.

  4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument lub Przedsiębiorca o prawach konsumenta muszą poinformować Sprzedawcę, o swojej decyzji o odstąpieniu od zawartej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną), lub wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną poprzez stronę internetową www.zdroweprzekaski.eu

  5. Po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, Sprzedawca niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy, przynajmniej drogą mailową lub elektroniczną.

  6. Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem. Zwrotu Towaru należy dokonywać na adres Dostawcy tj. „Stewiarnia” Sp. z o.o. z siedzibą w Chylicach, ul. Starochylicka 26, 05-510 Chylice, gmina Konstancin-Jeziorna, KRS: 0000509543, NIP: 1231286391, chyba że po potwierdzeniu otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy, Sprzedawca wskaże inny adres właściwy do zwrotu Towaru.

  7. W razie skutecznego złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, z zachowaniem terminu określonego w pkt. 9.1., umowa jest uważana za niezawartą.

  8. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, przy czym Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

  9. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

  10. Konsument lub Przedsiębiorca o prawach konsumenta ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

  11. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

  12. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy :

 1. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

 2. w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

 3. w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

 4. w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 5. w której przedmiotem świadczenia są produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

 6. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;

  1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument.

 

 1. Reklamacje towarów.

  1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego lub Przedsiębiorcą o prawach konsumenta z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] - 556[3] i kolejnych Kodeksu Cywilnego.

  2. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

  3. Jeżeli kupującym jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.

  4. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

  5. Reklamacje dotyczące wad fizycznych Towarów, wynikające z naruszenia praw gwarantowanych ustawowo, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres Sprzedawcy drogą pisemną lub elektroniczną.

  6. Po otrzymaniu zgłoszenia Reklamacyjnego, Sprzedawca poinformuje Klienta o procedurze zwrotu towaru, co do którego została zgłoszona wada, jak również wskaże adres i sposób dostawy towaru wadliwego.

  7. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą do miejsca oznaczonego w umowie sprzedaży, a gdy takiego miejsca nie określono w umowie - do miejsca, w którym rzecz została wydana kupującemu.

  8. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni liczonych od momentu, możliwości zapoznania się z towarem co do którego zgłoszono żądanie reklamacyjne. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną.

  9. Sprzedawca nie jest producentem wszystkich towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w gwarancji. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio u producenta.

  10. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona wobec Klientów niebędących Konsumentami lub Przedsiębiorcami o prawach konsumenta.

 

 1. Reklamacje w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną.

  1. Kupujący ma możliwość zgłaszania Sprzedawcy reklamacji związanych z funkcjonowaniem Sklepu i korzystaniem z udostępnianych przez Sprzedawcę Usług.

  2. Kupujący składa reklamację kontaktując się ze Sprzedawcą mailowo, telefonicznie lub korespondencyjnie zgodnie z danymi kontaktowymi wskazanymi w Regulaminie.

  3. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie do 30 dni. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wzywa Kupującego do uzupełnienia treści zgłoszenia reklamacyjnego we wskazanym przez Sprzedawcę zakresie w terminie do 7 dni od otrzymania wezwania przez Kupującego.

 

 1. Pozasądowe sposoby rozstrzygania sporów.

  1. Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą o prawach konsumenta posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 1. jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży.

 2. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą,

 3. może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

 

 1. Postanowienia Końcowe.

  1. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

  2. Wybór prawa polskiego nie pozbawia konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa jakie byłoby właściwe w braku wyboru, tj. prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu, a przedsiębiorca (1) wykonuje swoją działalność gospodarczą lub zawodową w państwie w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu; lub (2) w jakikolwiek sposób kieruje taką działalność do tego państwa lub do kilku państw z tym państwem włącznie; a umowa wchodzi w zakres tej działalności.

  3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

  4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego lub Przedsiębiorcą o prawach Konsumenta, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

  5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

  6. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach każdy klient zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Sklepu zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Klienci posiadający konto klienta zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane umowy sprzedaży.

  7. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy, z którego Konsument może, ale nie musi skorzystać:

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

(adresat)

Aleksandra Janusz prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Firma Usługowa Aleksandra Janusz

ul. Klasztorna 18 lok. 13

43-502 Czechowice-Dziedzice

NIP: 6521673791, REGON : 382302989,

biuro@zdroweprzekaski.eu

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

- Ja ......................................................................... niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

- Data odbioru ......................................................................................................................................................................

- Imię i nazwisko Konsumenta(ów) .....................................................................................................................................................................

- Adres Konsumenta(ów) ......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

 

.............................................................................................
Podpis Konsumenta
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)


Data ............................................

(*) Niepotrzebne skreślić.